ผู้เข้าชม 25288 ครั้ง Online 5 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2 
ข20201สนุกกับภาษาเขมร 111/1 - 3น.ส. ศศิธร4040อังคาร14:20-15:09944ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข20201สนุกกับภาษาเขมร 121/4 - 7น.ส. ศศิธร4035ศุกร์14:20-15:09944ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20201การวัด11/1 - 3นาย ทรงศักดิ์404จันทร์13:30-14:19426ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20201การวัด21/4 - 7น.ส. วรรณา400พุธ13:30-15:09443ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20202จำนวนและตัวเลข11/1 - 3น.ส. มนัทยา4028จันทร์13:30-14:19334ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20202จำนวนและตัวเลข21/4 - 7นาง วรรณา4028พุธ14:20-15:09436ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20203เศษส่วนพหุนาม11/1 - 3น.ส. สุภาภรณ์4023จันทร์14:20-15:09445ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20203เศษส่วนพหุนาม21/4 - 7นาง วิลาวัลย์4025พุธ13:30-14:19444ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20204การแปรผัน11/1 - 3นาย วัฒนา407จันทร์14:20-15:09446ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค20204การแปรผัน21/4 - 7นาย ยอดรัก4016พุธ13:30-14:19436ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง20221สารพันอาชีพ11/1 - 3นาย สุริยัน405จันทร์13:30-15:09542ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง20222การสร้างเว็บไซต์ด้วยtext editor11/1 - 3นาย วรัลลวร408จันทร์13:30-15:09543ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง20223แอนิเมชั่น 121/4 - 7นาย พงษ์พิพัฒน์4031พุธ13:30-15:09531ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง20262สร้างสรรค์งานอาชีพ21/4 - 7นาง ศิวพร407พุธ13:30-15:09631ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20211สนุกกับภาษาจีน 111/1 - 3นาง กัญยารัตน์4040อังคาร14:20-15:09124ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20211สนุกกับภาษาจีน 121/4 - 7นาง กัญยารัตน์4040ศุกร์14:20-15:09116ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20211สนุกกับภาษาจีน 131/4 - 7น.ส. สุฆลธา4028ศุกร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20211สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 111/1 - 3น.ส. ณิชาภา4040อังคาร14:20-15:09921ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20211สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 121/4 - 7น.ส. ศิริกาญจน์4040ศุกร์14:20-15:09941ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20211สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 131/4 - 7น.ส. ณิชาภา4017ศุกร์14:20-15:09943ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท20201เสริมทักษะภาษาไทย11/1 - 3น.ส. สุภาวดี4010จันทร์13:30-15:09923ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท20202ห้องสมุดและการค้นคว้า21/4 - 7น.ส. สุภาวดี4040พุธ13:30-15:09923ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20202แฮนด์บอล11/1 - 3น.ส. สมปรารถนา405จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20202แฮนด์บอล21/4 - 7น.ส. สมปรารถนา404พุธ14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20203ฟุตบอล11/1 - 3นาย สมัย404จันทร์13:30-14:19ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20203ฟุตบอล21/4 - 7นาย สมัย407พุธ14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20201ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 121/4 - 7นาย พันธศักดิ์4018พุธ13:30-15:09641ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20203ดนตรีสากล-ขับร้องสากล 111/1 - 3นาย ธนาชัย4013จันทร์13:30-15:09416ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20205นาฏศิลป์ไทย 111/1 - 3นาง จิรรัชช409จันทร์13:30-15:09642ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส20241เศรษฐกิจพอเพียง21/4 - 7นาง สุทธิลักษณ์400พุธ13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส20281ประชากรกับสิ่งแวดล้อม11/1 - 3นาง อำพร402จันทร์13:30-15:09432ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20221ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 111/1 - 3นาง อัจจิมา4040จันทร์14:20-15:09322ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20223สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 111/1 - 3น.ส. ณิชาภา4039จันทร์13:30-14:19945ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20225ภาษาอังกฤษกับเพลง 121/4 - 7น.ส. สุทญา4021พุธ13:30-14:19931ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20229อังกฤษสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร121/4 - 7น.ส. จุฑารัตน์4025พุธ14:20-15:09942ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011